Muhasebe

Naylon Fatura Cezası Yüksek midir? Hapis Cezası Var mıdır?

Naylon fatura daha doğru ifadeyle yanıltıcı ve sahte belge konusuna değineceğiz. Sahte belge tanımını kanun koyucu Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin b bendinde açıklamıştır. Bu açıklamada naylon fatura iki bend halinde izah edilmiştir. Kanun maddesini uzun uzun yazmak yerine şu şekilde izah edelim

 • Gerçek muamele olmadan, varmış gibi düzenlenen belge sahte belge
 • Gerçek durum ve muamele olduğu halde mahiyet ve miktar olarak gerçeği yansıtmayan belge

olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz.

Vergi Denetmeni Defter Ve Belgelerinizi İstediyse

Postaya yoluyla gelen tebligatlar yeni dönemde elektronik ortamda geliyor. Mail ve mesaj yoluyla haberdar oluyorsunuz. Her ne kadar istenmeyen bir durum da olsa start verildiğinde hazırlığa başlamanız gerekir. Öncelikle, vergi inceleme durumunda vergi denetmeniyle iyi bir diyalog kurmalısınız. Denetmenin sizden talep edeceği bilgi ve belgeleri hazırlayıp ivedilikle götürmeniz doğru bir davranış olacaktır. Eğer bu konuda duyarlı olursanız işleminiz daha çabuk ve sorunsuz çözülecektir.

Karanlığın içinde kapi açık ışık geliyor. Ama ışık kapı büyüklüğünde başlayıp içeriye doğru genişleyerek çoğalıyor. Kapının çıkmak noktasında gölgeden siah görünün adam var. Dışarı doğru çıkıyor.
Naylon Fatura Karanlık Dehliz

Yukarıda kısaca belirttiğimiz gibi kanun koyucu konuyu iki bağlamda değerlendirerek açıklamada bulunmuştur. Ağırlıklı olarak konumuzu sahte belge şeklinde genişleteceğiz. Sahte belgenin bilerek veya bilmeyerek kullanılmasına göre farklı ceza uygulaması vardır.

Sahte belge bilerek düzenlendiyse tarhiyat öncesi uzlaşma hakkı olmuyor. Daha açık ifade ile kesilen ceza için indirim hakkınız olmuyor. Usul olarak sahte belge kullanımında;

 • Katma Değer Vergisi yönünden
 • Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi yönünden

şeklinde iki yönden ceza kesilebiliyor. Bazen sadece KDV yönünden ceza işlemi uygulanıyor, bu da mükellefin mağduriyeti bir nebze de olsun azaltıyor.

Yanıltıcı Belge

matrahoranvergituru
10000018%18000KDV
10000020%20000GELIR V
TOPLAM38000

Yanıltıcı belge işleminde KDV ve Gelir Vergisi cezaları bu şekilde hesaplanacaktır


Vergi kanununa aykırı davrananlar, vergi cezaları dışında hapis cezalarına da çarptırılırlar. Denetmenin gerekli incelemeleri yaptıktan sonra oluşan kanaati önemlidir. Vergi denetmeni, mal ticareti olduğunu kabul eder ancak faturanın mahiyet ve miktar açısından yanlış olduğu hükmüne varırsa uygulayacağı cezanın içeriği şu şekildedir;

 • KDV dahil tutar üzerinden %10 Özel Usulsüzlük Cezası
 • 1 katı oranında Vergi Ziyai Cezası (bizim örneğimizde 38.000 TL (VUK 353) )
 • Yanıltıcı belgenin kullanıldığı dönemlerin KDV beyannamelerinin düzeltilmesi

Eğer vergi denetmeni yaptığı inceleme sonucu ortada mal ticareti olmadığı, işlemin sadece fatura ticareti olduğu kanaati oluşursa keseceği ceza şu şekilde olacaktır;

 • Ziya uğratılan verginin üç katı ( örneğimize göre 38.000 TL x3 =114.000 TL Vergi Ziyaı Cezası )
 • Vergi denetmeni mükellef için savcılığa suç duyurusunda buluyor (VUK’un 359 ve 360. maddeleri)
 • VUK 359. maddesinde talep edilen ceza 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası

Sahte belge düzenleyene verilen cezalar

Vergi denetmeni mükellef tarafından düzenlenen sahte belgeleri düzenlenmemiş kabul ediyor. Bununla beraber denetmen düzenlenen faturaların toplamı üzerinden %2-3 gibi komisyon geliri hesaplar. Sahte belge düzenleyen mükellefin savcılığı verilmesi dışında ağır bir yaptırımı yoktur. Fakat sahte belge alanların durumu daha da vahim oluyor.

Alınan emtiaya ilişkin yanıltıcı belge olup olmadığı konusunda vergi denetmeni şu soruları sorar;

 • Malı aldığınız kişiyi tanıyor musunuz
 • Malı nereden, nasıl aldınız
 • Ödemeyi nasıl yaptınız
 • Malı aldığınız kişiyi tekrar görseniz tanırmısınız

Özellikle ilk defa yüklü miktarlarda mal alımı yapacağınız firmalara ait çalışma ortamını ve çalışan personel hakkında genel bilgi almalısınız. Ayrıca muhatap olduğunuz kişilerin firmada yetkili olduğu bilgisini mutlaka temin ediniz. Düşük tutarlı faturalarda sorun olsa da bir şekilde telafi edilebilir ancak yüklü mal alışlarında ciddi külfetler oluşabilir.

Sahte belge veya yanıltıcı belgeyi bilerek ve bilmeyerek alanlar için uygulanan yaptırımlar şu şekildedir;

 • Defter ve belgeler incelemeye alınıyor
 • Alınan sahte veya yanıltıcı belgeler kayıtlardan çıkartılıyor
 • İlgili dönemlere ait KDV ve Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) beyannameleri düzeltmesi yapılıyor
 • VUK 344. madde ve 359. maddelere göre ceza kesilir

Sahte belge veya yanıltıcı belge düzenlendiğinde, en fazla sıkıntıyı mükellefle beraber mali müşavirler de çekmektedir. Ancak şüpheli durumda mali müşavirin sahte belgenin doğruluğunu kontrol edebileceği bir bir ekran yoktur. VUK’da düzenleme yapılarak mali müşavirlerin alıcı veya satıcı firmaların KDV, Form BA ve Form BS sorgulama imkanı getirilmelidir.

Sahte belge düzenleyenlerin savcılığa bildirilir ve suçun tekrarı halinde verilecek hapis cezasının katlanıyor olması dışında ağır bir yaptırımı yok. Oysa ki sahte belge alanlar, sahte belge düzenleyenlere göre daha fazla mağdur oluyor. Bu kanayan yaranın düzelmesini ister misiniz? O halde en azından mali müşavirlerin belge sorgulama yetkilerini genişletiniz.

Her ne kadar “Sahte belge” olarak kullanılsa da halk arasında “Naylon Fatura” olarak bilindiği için bu şekilde kullanılmıştır.