Muhasebe

Genç Girişimci Vergi İndirimi ve Bağkur İstisnası

Genç girişimci müteşebbislere sağlanan BAĞKUR istisnası ve vergi indirimi yeni işletmelerin açılmasına katkı sağladı. Vergi indirimine ilişkin istisna ve şartlarını Maliye Bakanlığı düzenler. Düzenleme 05.05.2016 tarih ve 29703 no.lu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Her şeyden önce Maliye Bakanlığının vergi istisna teşvikine ek olarak SGK Müdürlüğü de bir yıl BAĞKUR prim indirimi sağlıyor.

Genç girişimci için sağlanan kazanç istisnası ve BAĞKUR prim desteğini Maliye Bakanlığı iki madde halinde düzenler. Ancak gerçek kişi gelir vergisi mükellefleri ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefin kapmasa şartı ayrı ayrı belirleniyor.

Klavyenin önünde kredi kartı, telefon, hesap makinası, fincanda kahve ve bozuk paralar var. 75.000 TL destek yazıyor. Giri ve beyaz ton ağırlıklı resim.
Genç Girişimci Vergi İstisna Desteği Var

Genç Girişimci İçin Uygulanan Kazanç İstisnasının Yasal Düzenleme ve Uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 20’nci maddesi güncellenerek 10.02.2016 tarihinde yeniden düzenledi.

Genç Girişimci Kazanç İstisnası; İlgili maddede ticari, mesleki veya zirai faaliyete başlayan gerçek kişilerin

  • İlk defa vergi mükellefi olmaları gerekiyor
  • Vergi mükellefi tesissisinde 29 yaşını doldurmuyor olması gerekiyor
  • Üç vergilendirme dönemindeki kazançlarının 75.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden muaftır

bunun yanında istisnalarından faydalanmanın bazı özel şartları da vardır.

  • Vergi mükellefinin kanuni süre içinde açılışını yapmış olmalıdır
  • Mükellef olarak bilfiil kendi işinde çalışması, işyerini sevk ve idaresini kendisinin yapması gerekiyor
  • Adi ortaklık veya şahıs şirketi olması durumunda ortakların tamamının şartları sağlaması gerekiyor
  • Ölüm durumunda eş ve çocukların haricinde kan ve kayın hısımlığı bulunan üçüncü dereceye kadar işyerini devralmamış olmalıdır
  • Faaliyette bulunan bir işyerine sonradan ortak olmamalıdır

Genç Girişimci için vergi istisnası ve bağkur prim desteğinden faydalanmanın özel şartlarını bu şekilde sıralayabiliriz.

Kadın, erkek karşılıklı oturuyor. Erkeğin elinde kalem var. Masa üzerinde gözlük, telli defter ve hesap makinası var.
Genç Girişimci Vergi Desteği

Bunun yanında fiili çalışma şartına istinaden bazı vergi daireleri açılış yoklamasında faal yoklamasının tutulma şartını arıyor. Eğer “faal çalışıyor” tespiti bir şekilde yapılamadıysa BAĞKUR müdürlüğüne verilmesi gereken “Yararlanır” yazısını vermiyor. Bu nedenle işlemi takip eden kişinin konuyu sonuçlanana kadar takip etmesi elzemdir. Kendi haline bırakıldığında işlem yarım kalabilir.

İstisna ve Prim Desteğinden Faydalanmada Bazı Özel Durumlar

Genç girişimci sağlanan vergi istisnasından faydalanabilmesi için yukarıdaki özel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca ilk defa vergi mükellefiyeti tesis ettirmiş olması da gereken şartlardandır. Bu şartları taşıyan genç girişimci üç vergilendirme döneminde istisnadan faydalanabiliyor. Lakin hiç bir şekilde üç yıllık sürenin uzatılması söz konusu değildir. Ancak eşi veya çocuğu şartları taşıyarak mükellefin vefatı durumundan da süre üç yıldır. Yani eşi veya babası, annesi iki yıl istisnadan faydalanış olsa dahi yeni mükellef olarak değerlendiriliyor. Bu durumda da üç yıllık süre yeniden başlıyor.

Genç girişimci üç vergilendirme döneminde gerçek kişinin istisnanın altında kazanç sağlaması veya zarar etmesi üç yıllık süreyi etkilemez. Kanun maddesine göre, genç girişimci ticari faaliyetinden zarar dahi etmiş olsa, dönem sonunda kazanç beyannamesi verir. Zarar ettiği için vergi indirimi yapılamamıştır, ancak bir dönem istisna hakkını kullanmıştır. Aynı şekilde kazanç istisnası 75 bin TL ancak kazancı 50 bin TL olması durumunda ancak 50 bin TL’lik istisnadan faydalanabiliyor. Kalan 25 bin TL yeni seneye devrolmuyor.

Genç Girişimci İstisna Uygulamasını Örnek Verecek Olursak

Gerçek kişi mükellefin ticari, mesleki faaliyetinden dolayı ayrı ayrı kazancı olabiliyor. Böyle durumda genç girişimcinin toplam kazancı üzerinden vergi istisna indirimi yapılıyor. Şöyle ki; Reklam faaliyetinden 35 bin, emlak komisyonculuğundan 65 bin TL gelir olması durumunda toplanı 100 bin TL kazanç oluyor. Sonuç olarak tamamı üzerinden 75 bin TL istisna uygulayarak kalan üzerinden vergilendirme yapılıyor. Ancak bunun yanında aynı kişinin kira geliri varsa ve kazancı 75 bin TL’nin altında dahi olsa istisnaya tabi değildir. Kira geliri istisna kapsamı dışındadır zira kanun sadece ticari, zirai ve mesleki kazancı kapsar.

Genç girişimci desteğinden faydalanan gerçek kişi aynı zamanda serbest meslek erbabı olabiliyor. Serbest meslek erbabından tevkifat kesintisi yapılıyor. Ancak tevkifatlı vergi kesintisi vergi istisna uygulanmasına mani değildir. Şöyle ki; kazancı 80 bin TL, tevkifat yoluyla kesilen vergi ise 10 bin TL olsun. Bu durumda 80 bin TL kazancı bulunan mükellefin gelirinden 75 bin TL istisna düşülebiliyor. Kalan 5 bin TL kazancın vergisinden tevkifat düşülebiliyor.

Mavi zemin üzerinde beyaz yazı ile Genç Girişimcilere Bağkur Desteği yazısı var.
Genç Girişimci Bağkur Desteği

Vergi İstisnasını Kaybeden Mükellef Tekrar Faydalanamaz

Genç girişimci olarak vergi istisnasından faydalanan mükellef faaliyet konusuna ara vermeden faaliyetini değiştirebiliyor. Böyle durumda hak kaybı olmuyor. Fakat ticari faaliyetine son verip ve de tekrar faaliyete başlasa dahi kaybettiği istisna hakkını geri alamaz. Şöyle ki işyerini kapatmadan faaliyetini değiştirmesi hak kaybı yaşatmazken, kapatıp açması hak kaybına neden oluyor. Şunu unutmamak gerekir ki; vergi istisnasının asıl amacı yeni faaliyete başlayacak girişimcileri teşvik etmek ve destek olmaktır. Bu nedenle genç girişimci şartlarına haiz olsanız dahi mevcut bir işyerine ortak olmanız durumunda istisnadan faydalanılamaz.

Başvuru Nasıl Yapılıyor, İşleyişi Nasıldır, Ne Kadar Sürede Sonuçlanıyor

Genç girişimci istisna ve desteğinden faydalanmak için iki aşamalı bir işleyiş vardır.

Sol tarafta mavi renk yarım ay biçiminde. Diğer kısım ise beyaza yakın açık renkli. Zemin üzerinde Bağkur Destek şartları yazısı var.
Genç Girişimci Bağkur Desteği Şartları
  • İnteraktif Vergi Dairesine Başvuru Yapılıyor (dilekçe örneği)
  • İstisna Yazısına istinaden Bağkur müdürlüğüne dilekçe veriliyor (dilekçe örneği)

öncelikle vergi dairesinden genç girişimci olunduğuna dair dilekçe ile yazı talep ediliyor. Sonrasında ise yaklaşık bir hafta içinde ilgili vergi dairesinden onaylı kabul yazısı geliyor. Yazının gecikmesi durumunda vergi dairesi ile iletişim kurmalısınız. Aksi halde sistemde takılı kalan dilekçenin cevabı yazısı gelmeyebiliyor. Yazının gelmesi hak sahibi olduğunuzu teyit ediyor. İlgili BAĞKUR müdürlüğüne matbu dilekçe ile vergi dairesinden gelen genç girişimci istisna yazı ekinde başvuru yapılıyor. Oysa ki işin güzel tarafı mükellefin belli süre sonra da başvuruda bulunması hak kaybına neden olmuyor. Matbu dilekçede geriye dönük, mükellefiyetin başladığı tarihten itibaren istisnadan faydalanmayı talep edebiliyorsunuz. Bu durumda genç girişimcinin KAĞKUR primi bir yıl boyunca hazine tarafından ödeniyor.

Zaman zaman teşvik kapsamında vatandaşın sigorta primlerinin hazine tarafından ödendiği olmuştur. Mesela 1980 ihtilalinde gözaltı ve tutukluluk süresinden sonra ceza almayan, suçsuz bulunan mağdur vatandaşın sigorta pirimini hazine ödemiştir. Ancak teşvikten faydalanmak için mağdur vatandaşın devlet aleyhine dava açıp tazminat almamış olma şartı vardı. Mağdur durumdaki veya hayata yeni atılan vatandaşa hazine yardımı yapılması sizce de etik midir?

Dilekçe Örneklerini Kullanarak Başvurunuzu Yapabilirsiniz

Vergi Dairesi Dilekçe Örneği

08.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018/28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım. SGK Müdürlüğü’ne verilmek üzere,  genç girişimci istisnası kapsamında olduğumu gösterir yazı istiyorum.

SGK Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Kurumunuzun ……………………   T.C Kimlik numaralı 4/b kapsamında sigortalınızım. 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018/28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım. Kurumunuzdan Bağ-Kur teşviki kapsamında …/…/…….. (ilk kez mükellefiyet tesisinden)den itibaren tahakkuk etmiş olan prim borçlarımın silinmesini ve teşvik süresince tahakkuk edecek prim borçlarımın da Genç Girişimci Teşvik uygulaması kapsamında muaf tutulmasını talep ediyorum.